N A S Z A    M I S J A

Fundacja AULOS to miejsce dialogu nie tylko Kultury, ale i Obywateli. Miejsce, w którym można doświadczać niezwykłych przeżyć artystycznych, wpływać na kulturalne aspiracje Odbiorców oraz miejsce aktywnie uczestniczące w rozwoju Artystów kultury polskiej. Misję Fundacji definiują słowa: edukacja, inspiracja, integracja, kreacja, otwartość, prezentacja, promocja, różnorodność.


EDUKACJA - edukowanie i wychowywanie poprzez sztukę, kształtowanie wrażliwości muzycznej kolejnych pokoleń odbiorców kultury – świadomych odbiorców (ze zróżnicowanych grup wiekowych), rozwijanie nowych umiejętności 

INSPIRACJA - inspirowanie Mieszkańców Regionu, Polski i zagranicy 

INTEGRACJA - integrowanie Mieszkańców i Artystów Regionu, Polski i zagranicy 

KREACJA - kreowanie wydarzeń o wysokiej jakości artystycznej, w tym wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym 

OTWARTOŚĆ - nieustanne pozostawanie otwartym na nowe idee zarówno w procesie kreowania wydarzeń artystycznych, jak i w procesie organizacji i zarządzania, otaczanie każdego Odbiorcy należytą troską 

PREZENTACJA - prezentowanie dzieł muzycznych (różne gatunki) na możliwie najwyższym poziomie artystycznym, prezentujących dorobek wybitnych twórców i artystów z Polski i z zagranicy 

PROMOCJA - promowanie Muzyków Regionu, Artystów polskich i zagranicznych, popularyzowanie kultury

RÓŻNORODNOŚĆ - wydarzenia prezentujące różnorodne gałęzie sztuki, różnorodny repertuar