S T A T U T

FUNDACJI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ KULTURY "AULOS"


R o z d z i a ł   I

Postanowienia ogólne

§1 

1. Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aulos”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie:

 

a)     ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40),

b)     postanowień niniejszego statutu.

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Szymona Steca, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Magdalenę Kasperską w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Plac Teatralny 7, w dniu 22.02.2016 roku.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym – w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych – Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń (woj. kujawsko-pomorskie).

3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4 

1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy („Aulos”) i wyróżniającego ją znaku graficznego, a także odpowiedników nazwy w językach obcych.

2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§6

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

R o z d z i a ł   II

Cele i zasady działania Fundacji

§7 

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie:

 

a)       upowszechniania nauki, edukacji, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, tradycji i historii;

b)       podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości;

c)       wspierania edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej;

d)       popularyzacji idei kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju świadomości artystycznej i historycznej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

e)       wspierania, upowszechniania oraz organizowania wydarzeń artystycznych w kraju i poza jego granicami;

f)       promocji oraz pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie oraz dorosłych artystów-muzyków;

g)       rozwijania międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz promowania idei integracji europejskiej;

h)       promocji kultury i historii polskiej w kraju i za granicą;

i)        integracji twórców.

§8 

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

a)       promowanie młodych artystów w kraju i za granicą;

b)       podnoszenie umiejętności wykonawczych artystów-muzyków;

c)       organizowanie i udział w wydarzeniach promujących artystów (przede wszystkim muzyków, artystów polskich);

d)       organizowanie, realizacja i udział w: projektach artystycznych, festiwalach muzycznych, koncertach, warsztatach, konkursach,  kursach mistrzowskich oraz innych wydarzeniach artystycznych w kraju i za granicą;

e)       organizowanie, realizacja i udział w: koncertach, występach, wystawach, spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, różnego rodzaju widowiskach oraz wernisażach prac młodych twórców w kraju i za granicą;

f)       organizowanie, realizacja i udział w: konferencjach, spotkaniach edukacyjnych, spotkaniach naukowych, seminariach, koloniach edukacyjnych, szkoleniach, a także w innych formach oświatowych w kraju i za granicą;

g) propagowanie edukacji artystycznej i historycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych;

h)   pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do w/w edukacji zwłaszcza tym, którzy dostęp ten mają utrudniony;

i) przygotowywanie oraz realizacja programów i projektów artystycznych, edukacyjnych, oświatowych, społecznych i interdyscyplinarnych;

j)     wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez muzykę;

k)    organizowanie zespołowych form artystycznych;

l)    rejestracja, archiwizacja oraz publikowanie materiałów audiowizualnych i fonograficznych z koncertów, imprez, a także innych wydarzeń organizowanych przez Fundację samodzielnie lub we współpracy;

m)     fundowanie stypendiów, nagród uzdolnionym artystycznie (zwłaszcza muzycznie) dzieciom i młodzieży z najbiedniejszych rodzin (w tym także refundowanie kosztów udziału w konkursach młodym adeptom sztuki);

n)       prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

 

2. W celu realizacji zadań Fundacja może pozyskiwać oraz dokonywać zakupu akcesoriów muzycznych, środków trwałych, środków technicznych oraz innych niezbędnych materiałów.

3. W celu realizacji zadań Fundacja może utworzyć orkiestrę kameralną, smyczkową, symfoniczną, a także inne zespołowe formy artystyczne,

4. W celu realizacji zadań dopuszcza się, aby Fundacja działała na zlecenie innych osób prawnych, instytucji samorządowych, instytucji państwowych, zagranicznych i innych organizacji społecznych i pozarządowych.

5. W celu realizacji zadań Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami oraz organizacjami, zarówno rządowymi, jak i pozarządowymi, krajowymi, zagranicznymi.

6. Współdziałanie to może mieć charakter m.in. wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

7. Fundacja  może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, których cele statutowe są zbieżne lub odpowiadające celom Fundacji.

8. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją, a także angażować wolontariuszy.

9. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może organizować wydarzenia, przedsięwzięcia oraz projekty o charakterze charytatywnym. Do Rady Fundacji należy decyzja określająca przeznaczenie zebranych pieniędzy (z zastrzeżeniem, iż kwota musi zostać przekazana w całości na cel społeczny, oświatowy lub kulturalny).

10.  Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zdań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11.  Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

12.  Należy zaznaczyć, iż Fundacja prowadzi we własnym zakresie, organizuje, bierze udział w organizacji przedsięwzięć i projektów o charakterze edukacyjnym, naukowym, promocyjnym, kulturalnym, wydawniczym i pomocowym (w oparciu o różne formy).

 

 

R o z d z i a ł   III

Majątek i dochody Fundacji

§9 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§10 

1. Majątek Fundacji stanową także przychody, mogące pochodzić z:

 

a)     darowizn, spadków, zapisów,

b)     dotacji i subwencji osób prawnych,

c)     zbiórek i imprez publicznych,

d)     majątku fundacji,

e)     odsetek bankowych,

f)      grantów,

g)     nieruchomości oraz ruchomości otrzymane z darowizn,

h)     nagród,

i)      krajowych i zagranicznych funduszy publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

j)      innych wpływów.

 

§11 

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

3. Dopuszcza się sytuację, w której Zarząd Fundacji nie przyjmuje warunku darczyńcy. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

  

§12

1. Majątek Fundacji podlega zabezpieczeniu, dlatego – w myśl art. 20 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zabrania się:

 

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)     przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§13

1.       Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

2.       Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.       Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

R o z d z i a ł   IV

Władze Fundacji

§14 

1. Władzami Fundacji są:

a)     Rada Fundacji, zwana dalej Radą

b)     Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§15

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, doradczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 2 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

3. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady – w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady – powołuje swą decyzja Rada lub Fundator (w porozumieniu z Radą Fundacji).

5. W skład Rady może wchodzić Fundator, jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, a co za tym następuje – pozbawienie go członkowstwa w Radzie – może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 

a)     dobrowolnego wystąpienia z Rady, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady,

b)     utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)     ubezwłasnowolnienia członka,

d)     ciężkiej choroby uniemożliwiającej samodzielną egzystencję,

e)     śmierci członka.

 

9. W przypadku dobrowolnego wystąpienia z Rady członek ma prawo – za zgodą Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji –  wprowadzić następcę.

10.  Członkami Rady Fundacji:

 

a)     nie mogą być osoby będące członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b)     nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

11.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Mogą oni otrzymać

jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

12.  W celu ubiegania się o zwrot w/w kosztów należy złożyć stosowny wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszta) do Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

§16

1.       Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

2.       Wskazane jest, aby sporządzenie Regulaminu (oraz każda zmiana jego treści) było poprzedzone konsultacją z Fundatorem.

3.       Do uprawnień Rady należy w szczególności:

a)   wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

b)   opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd;

c)   kontrola stanu majątkowego Fundacji oraz opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;

d)   wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,

e)   zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności;

f)        wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji;

g)   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa (z zastrzeżeniem, że wyboru pierwszego składu Zarządu dokonuje Fundator);

h)   podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

i)        podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;

j)        podejmowanie decyzji we wszystkich innych ważnych sprawach z punktu widzenia działalności Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§17

1.       Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.       Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu/Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.       Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy powołanego składu (chyba że pozostałe postanowienia stanowią inaczej). W przypadku dwuosobowego składu Rady wymagana jest obecność wszystkich członków.

4.       W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5.       Dopuszczone jest zwołanie Rady w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Fundatora, Zarządu, na pisemny wniosek Przewodniczącego lub członka Rady, jeśli sprawa do rozpatrzenia jest szczególnej wagi (wniosek członka Rady powinien być skierowany do Przewodniczącego).

6.       Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wniosku.

7.       Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

8.       Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celów specjalistów.

Zarząd Fundacji

§18 

1.       Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2.       Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji.

3.       Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.       Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.       Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

6.       Dopuszcza się, aby Fundator był członkiem Zarządu, w tym Prezesem.

7.       Nie dopuszcza się sytuacji, w której członek Zarządu jest jednocześnie członkiem Rady Fundacji.

8.       Zarząd, na wniosek Prezesa Fundacji, może wybrać ze swojego grona Dyrektora Fundacji.

9.       Dopuszcza się, aby Fundator – powołując pierwszy skład Zarządu Fundacji – wyznaczył osobę do pełnienia funkcji Dyrektora Fundacji.

10.    Kompetencje Dyrektora określa Zarząd.

11.    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 

a)     złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji,

b)     utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)     ubezwłasnowolnienia członka,

d)     ciężkiej choroby uniemożliwiającej samodzielną egzystencję,

e)     śmierci członka Zarządu.

 

12.    W przypadku niepodporządkowania się Zarządu celom statutowym Fundacji, cały Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji – w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

13.    Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie, którego wysokość jest zatwierdzana w porozumieniu z Radą Fundacji.

14.    Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu zatwierdza Zarząd po zaopiniowaniu go przez Radę Fundacji.

 

§19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 

a)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)     dokonywanie wyboru projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągnięcia celów statutowych,

c)     realizacja celów statutowych,

d)     reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,

e)     realizowanie uchwał Rady Fundacji,

f)      ustalanie planów działania Fundacji,

g)     przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

h)     opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji,

i)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

j)      sporządzanie sprawozdań  z działalności Fundacji,

k)     sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)      zarządzanie majątkiem Fundacji,

m)   zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

n)     składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

o)     wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,

p)     przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji,

q)     inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Fundacji.

 

3. Zarząd ma prawo podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji.

4. Zarząd ma obowiązek przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji.

5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród artystów, naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

6. W przypadku sprawozdania finansowego Fundacji wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.


§20

1.     Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

 

a)     radę programową,

b)     zespoły doradcze.

 

2.     Wyżej wymienione ciała doradcze powołuje się na potrzeby konkretnego projektu, programu, wydarzenia prowadzonego przez Fundację.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§21

1. Zarząd Fundacji spotyka się nie rzadziej niż dwa razy na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o miejscu i dacie spotkania pocztą elektroniczną, lub – w przypadku braku tej możliwości – listem poleconym.

3. Informacja o posiedzeniu Zarządu winna dotrzeć do wszystkich członków Zarządu Fundacji co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

4. Decyzje podejmowane są przez Zarząd za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu (chyba że pozostałe przepisy stanowią inaczej). W przypadku składu dwuosobowego wymagana jest obecność obu członków Zarządu Fundacji.

5. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentowania fundacji oraz podejmowania zobowiązań majątkowych

§22

1.     Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

3.     W sprawach majątkowych powyżej 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

R o z d z i a ł   V

Postanowienia końcowe

Zmiana statutu

§23

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

2. Zgoda Rady Fundacji do zmiany statutu jest obligatoryjna.

3. Rada Fundacji wydaje uchwałę akceptującą lub odrzucającą wniosek Zarządu lub Fundatora o zmianę statutu wraz z proponowanymi zmianami. Decyzja Rady musi zostać zatwierdzona bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.

4. Zmiany statutu wprowadzone przez Zarząd Fundacji lub Fundatora nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

Zmiana celów Fundacji

§24

1. Zmiany celów Fundacji może dokonać jedynie Fundator. Zmiana celów dotyczy także ich konkretyzacji, rozszerzenia lub wyłączenia.

2. Zastrzega się, iż niemożliwym jest – nawet z woli Fundatora – przekształcenie Fundacji w fundację o całkowicie odmiennym obszarze działania.

3. W przypadku śmierci Fundatora, możliwość zmiany celów Fundacji ustaje.

§25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla realizowania swoich celów.

2. Połączenie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy cele statutowe Fundacji nie ulegną zmianie.

3. Decyzje o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. Decyzja powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów, przy obecności ¾ członków uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji musi niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Jeśli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działającym w Rzeczpospolitej Polsce organizacjom pożytku publicznego o podobnych celach działania.

§27