STATUT
Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos”


R o z d z i a ł   I

Postanowienia ogólne


§1 

1.  Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aulos”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie:

 

a)      ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40),

b)     postanowień niniejszego statutu.

 

2.  Fundacja została ustanowiona przez Szymona Steca, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Magdalenę Kasperską w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Plac Teatralny 7, w dniu 22.02.2016 roku.

3.  Fundacja posiada osobowość prawną.


§2 

1.  Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym – w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych – Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń (woj. kujawsko-pomorskie).

3.  Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3 

1.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4 

1.  Fundacja może używać skrótu swojej nazwy (Fundacja AULOS, Fundacja „Aulos”), a także odpowiedników nazwy w językach obcych.

2.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który jest ustalany i zatwierdzany przez Fundatora lub Zarząd Fundacji.

3.  Fundacja może używać pieczątek z nazwą pełną lub skróconą oraz z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Członkowie Zarządu mogą posługiwać się pieczątkami imiennymi. Każda pieczątka winna być zatwierdzona uchwałą przez Zarząd Fundacji.


§5 

1.  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je (wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami lub bez nich) osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla kultury, fundacji, dla osób przyczyniających się do realizacji celów fundacji.


§6 

1.  Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

2.      Fakt podjęcia działalności odpłatnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego należy zatwierdzić uchwałą Zarządu Fundacji.

3.  Obie formy działalności (działalność odpłatna i nieodpłatna) winny być rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

R o z d z i a ł   II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§7 

1.  Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie:

 

a)       upowszechniania nauki, edukacji, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, tradycji i historii;

b)       podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości;

c)       wspierania edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej;

d)       popularyzacji idei kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju świadomości artystycznej i historycznej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

e)       wspierania, upowszechniania oraz organizowania wydarzeń artystycznych w kraju i poza jego granicami;

f)        promocji oraz pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie oraz dorosłych artystów-muzyków;

g)       rozwijania międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz promowania idei integracji europejskiej;

h)       promocji kultury i historii polskiej w kraju i za granicą;

i)        integracji twórców.


§8

1.  Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

a)       promowanie młodych artystów w kraju i za granicą;

b)       podnoszenie umiejętności wykonawczych artystów-muzyków;

c)       organizowanie, udział w wydarzeniach promujących artystów (przede wszystkim muzyków, artystów polskich);

d)       organizowanie, realizację, udział w: projektach artystycznych, festiwalach muzycznych, spotkaniach muzycznych dla seniorów (muzykoterapie), koncertach, warsztatach, konkursach, kursach mistrzowskich oraz innych wydarzeniach artystycznych w kraju i za granicą;

e)       organizowanie, realizację, udział w: koncertach, występach, wystawach, spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, różnego rodzaju widowiskach oraz wernisażach prac młodych twórców w kraju i za granicą;

f)        organizowanie, realizację, udział w: konferencjach, spotkaniach edukacyjnych, spotkaniach naukowych, seminariach, koloniach edukacyjnych, szkoleniach, a także w innych formach oświatowych w kraju i za granicą;

g)       propagowanie edukacji artystycznej, historycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych;

h)       pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do w/w edukacji zwłaszcza tym, którzy dostęp ten mają utrudniony;

i)        przygotowywanie oraz realizację programów i projektów artystycznych, edukacyjnych, oświatowych, społecznych i interdyscyplinarnych;

j)        wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez muzykę;

k)   organizowanie zespołowych form artystycznych;

l)        rejestracja, archiwizacja oraz publikowanie materiałów audiowizualnych i fonograficznych z koncertów, imprez, a także innych wydarzeń organizowanych przez Fundację samodzielnie lub we współpracy;

m)     fundowanie stypendiów, nagród uzdolnionym artystycznie (zwłaszcza muzycznie) dzieciom i młodzieży z najbiedniejszych rodzin (w tym także refundowanie kosztów udziału w konkursach młodym adeptom sztuki);

n)       prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

o)       zakładanie i prowadzenie czasopism, czasopism naukowych

p)   prowadzenie działalności fotograficznej,

q)   prowadzenie innych niezbędnych działań do realizacji celów statutowych.

 

2.  W celu realizacji zadań Fundacja może pozyskiwać oraz dokonywać zakupu akcesoriów muzycznych, środków trwałych, środków technicznych oraz innych niezbędnych materiałów.

3.  W celu realizacji zadań Fundacja może utworzyć orkiestrę kameralną, smyczkową, symfoniczną, a także inne zespołowe formy artystyczne.

4.  W przypadku powołania orkiestry kameralnej, smyczkowej, symfonicznej, a także innych zespołowych form artystycznych, Fundator (lub Zarząd Fundacji) może powierzyć wybranej osobie pełnienie funkcji dyrektora lub/oraz dyrektora artystycznego tego zespołu. Dopuszcza się, aby funkcje te sprawowała osoba wchodząca w skład Zarządu Fundacji lub Fundator.

5.  W celu realizacji zadań dopuszcza się, aby Fundacja działała na zlecenie innych osób prawnych, instytucji samorządowych, instytucji państwowych, zagranicznych i innych organizacji społecznych i pozarządowych.

6.  W celu realizacji zadań Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami oraz organizacjami, zarówno rządowymi, jak i pozarządowymi, krajowymi, zagranicznymi.

7.  Współdziałanie to może mieć charakter m.in. wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

8.  Fundacja  może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, których cele statutowe są zbieżne lub odpowiadające celom Fundacji.

9.  Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją, a także angażować wolontariuszy.

10.   W celu realizacji celów statutowych Fundacja może organizować wydarzenia, przedsięwzięcia oraz projekty o charakterze charytatywnym.

11.   Zebrane pieniądze w zbiórkach publicznych muszą zostać przekazane w całości na cel społeczny, oświatowy lub kulturalny. Decyzja rozporządzenia środkami pieniężnymi w tym zakresie należy do Zarządu Fundacji.

12.   Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zdań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13.   Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

14.   Należy zaznaczyć, iż Fundacja prowadzi we własnym zakresie, organizuje, bierze udział w organizacji przedsięwzięć i projektów o charakterze edukacyjnym, naukowym, promocyjnym, kulturalnym, wydawniczym i pomocowym (w oparciu o różne formy).

15.   Fundacja – realizując cele statutowe – może wspierać technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie, finansowo, merytorycznie organizacje pozarządowe, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także – jednostki samorządu terytorialnego.

 

R o z d z i a ł   III

Majątek i dochody Fundacji

§9 

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§10 

1.  Majątek Fundacji stanową także przychody, mogące pochodzić z:

 

a)      darowizn, spadków, zapisów,

b)     dotacji i subwencji osób prawnych,

c)      zbiórek i imprez publicznych,

d)     majątku fundacji,

e)      odsetek bankowych,

f)      grantów,

g)     nieruchomości oraz ruchomości otrzymane z darowizn,

h)     nagród,

i)       krajowych i zagranicznych funduszy publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

j)       innych wpływów.

 

 

§11 

1.  Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację może być przeznaczana na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

2.  Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

3.  Dopuszcza się sytuację, w której Zarząd Fundacji nie przyjmuje warunku darczyńcy. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

 

§12 

1.  Majątek Fundacji podlega zabezpieczeniu, dlatego – w myśl art. 20 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zabrania się:

 

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)     przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


§13 

1.       Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

2.       Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.       Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

 


R o z d z i a ł   IV

Władze Fundacji


§14 

1.  Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji, będący jej organem wykonawczym.

2.  Zarząd składa się od jednego do pięciu członków wybieranych przez Fundatora na kadencję trwającą trzy lata.

3.  Skład Zarządu może powołać Fundator.

4.  Funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu może pełnić Fundator, jeśli wyrazi taką wolę.

5.  Funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

6.  W przypadku potrzeby – Fundator może wyznaczyć Prezesa, Wiceprezesa (Wiceprezesów) Zarządu.

7.  W przypadku, gdy Fundator nie wyznaczy Wiceprezesa (Wiceprezesów) Zarządu, Zarząd Fundacji – na wniosek Prezesa Fundacji – może go (ich) wyłonić z grona Członków Fundacji.

8.  Jeżeli z upływem kadencji Zarządu nowy skład osobowy Zarządu nie został powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji.

9.  W przypadku zmian w składzie Zarządu w czasie trwającej kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowopowołanych Członków Zarządu kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

10.   Dopuszcza się, aby Fundator odwołał Członków Zarządu Fundacji oraz powtórnie ich powołał na tożsame funkcje.

11.   Termin upływu kadencji Zarządu powinien być dookreślony Uchwałą Zarządu, który obejmuje sprawowanie funkcji.

12.   Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

13.   Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w wyniku odwołania przez Fundatora w każdym czasie oraz w przypadku:

a.      złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu Fundacji lub do Fundatora,

b.      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.      ubezwłasnowolnienia członka,

d.      choroby uniemożliwiającej samodzielną egzystencję,

e.      śmierci członka Zarządu.

14.   Członek Zarządu kończący kadencję ma prawo wskazać swojego następcę. W takim przypadku objęcie funkcji Członka Zarządu wskazanego następcy zatwierdza lub odrzuca Fundator.

15.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

16.   Wiceprezes Zarządu kieruje bieżącymi pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa Zarządu.

17.   Zarząd, na wniosek Prezesa Fundacji, może wybrać ze swojego grona Dyrektora Fundacji.

18.   Dopuszcza się, aby Fundator wyznaczył spośród Członków Zarządu osobę do pełnienia funkcji Dyrektora Fundacji.

19.   Kompetencje Dyrektora określa Zarząd.

20.   W przypadku ciężkiej choroby Fundatora lub jego śmierci, Członkowie Zarządu mogą podejmować wszelkie decyzje związane z prowadzeniem Fundacji lub jej likwidacji, w tym wszelkie inne jego prerogatywy przyznane na mocy niniejszego Statutu.

21.   W przypadku ciężkiej choroby Prezesa Fundacji lub jego śmierci, wszystkie jego prerogatywy przejmuje inny Członek Zarządu Fundacji, w tym te ujęte w paragrafie 19, dotyczące sposobu reprezentowania Fundacji oraz podejmowania zobowiązań majątkowych.

 

 

§15

1.  Do zadań Zarządu Fundacji należą:

a)      wytyczanie kierunków i metod działalności merytorycznej i finansowej Fundacji;

b)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

c)      dokonywanie wyboru projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągnięcia celów statutowych;

d)     realizacja celów statutowych;

e)      reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

f)      ustalanie planów działania Fundacji;

g)     przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

h)     opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji;

i)       sprawowanie zarządu nad majątkiem i sprawami Fundacji;

j)       sporządzanie, w razie potrzeby, planów pracy i budżetu;

k)     sporządzanie i zatwierdzanie wymaganych prawem sprawozdań z działalności Fundacji;

l)       sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich zatwierdzanie;

m)    zarządzanie majątkiem Fundacji;

n)     zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

o)     przeprowadzanie likwidacji Fundacji, powoływanie likwidatora;

p)     inne czynności niezbędne do realizacji celów, prawidłowego funkcjonowania Fundacji;

q)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa (z zastrzeżeniem, że wyboru pierwszego składu Zarządu dokonuje Fundator);

r)      podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

s)      podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;

t)       wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji;

u) podejmowanie decyzji (w tym osobowych) i działań we wszystkich innych ważnych sprawach z punktu widzenia działalności Fundacji oraz jej obowiązków wobec innych organów.

§16

1.      Posiedzenia Zarządu zwołuje się zgodnie z potrzebą, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.      Posiedzenie Zarządu uznaje się za wiążące, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa Członków. W przypadku dwuosobowego Zarządu – w posiedzeniu muszą brać udział wszyscy Członkowie Zarządu.

3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o miejscu i dacie spotkania pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową SMS lub informując telefonicznie lub – w przypadku braku takich możliwości – listem poleconym.

4.      Informacja o posiedzeniu Zarządu winna dotrzeć do członków Zarządu Fundacji co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.

5.      Posiedzenie Zarządu może odbywać się w dowolnym miejscu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

6.      Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia w trybie online.

7.      Posiedzenia Zarządu mogą być protokołowane oraz może być wymagana lista obecności.

8.      Decyzje podejmowane są przez Zarząd za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu (chyba że pozostałe przepisy stanowią inaczej). W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu decyzje podejmowane są przez jedną osobę.


§17

1.      Zarząd Fundacji lub Fundator może powoływać pełnomocników.

2.      Wskazanym jest, aby Zarząd Fundacji ustalał roczne programy działania, określające rodzaje i formy działalności statutowej.

3.      Zarząd Fundacji jest zobowiązany przygotowywać roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i przedkładać je Fundatorowi.

4.      Członkowie Zarządu Fundacji mogą wykonywać powierzone działania lub pełnić swoje funkcje w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy.

5.      Członkowie Zarządu, którzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zarządu, mogą otrzymać zwrot udokumentowanych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż 100 zł brutto.


§18 

1.      Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród artystów, naukowców lub praktyków i – w razie potrzeby – zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

2.      W przypadku sprawozdania finansowego Fundacji wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.

3.      Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

a)      radę programową,

b)     zespoły doradcze.

4.      Wyżej wymienione ciała doradcze powołuje się na potrzeby konkretnego projektu, programu, wydarzenia prowadzonego przez Fundację. Zasady ich pracy określa się odrębną uchwałą Zarządu.

5.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.


 

Sposób reprezentowania Fundacji oraz podejmowania zobowiązań majątkowych

§19 

1.      Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

3.      W sprawach majątkowych powyżej 5000 zł wymagany jest podpis Prezesa Fundacji, z zastrzeżeniem iż w sprawach majątkowych zachodzących między Fundacją a Członkiem Zarządu, w umowach i sporach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację może reprezentować – niezależnie od wysokości sprawy majątkowej – pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu, inny Członek Zarządu Fundacji lub Fundator.

 


R o z d z i a ł   V

Postanowienia końcowe

 

Zmiana statutu

§20

1.  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji, Wiceprezesa Fundacji lub Fundatora.

2.  Zarząd Fundacji wydaje uchwałę akceptującą lub odrzucającą wniosek o zmianę statutu wraz z proponowanymi zmianami. Decyzja Zarządu musi zostać zatwierdzona zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydujący głos ma Prezes Fundacji.

3.  Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

Zmiana celów Fundacji

§21 

1.  Zmiany celów Fundacji może dokonać jedynie Fundator. Zmiana celów dotyczy także ich konkretyzacji, rozszerzenia lub wyłączenia.

2.  Zastrzega się, iż niemożliwym jest – nawet z woli Fundatora – przekształcenie Fundacji w fundację o całkowicie odmiennym obszarze działania.

3.  W przypadku śmierci Fundatora, możliwość zmiany celów Fundacji ustaje.

 

§22 

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla realizowania swoich celów.

2.  Połączenie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy cele statutowe Fundacji nie ulegną zmianie.

3.  Decyzje o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku dwuosobowego Zarządu wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu Fundacji.

 

§23

1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2.  Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, że – w przypadku trzyosobowego Zarządu obecność wymagana to dwóch Członków Zarządu, a w przypadku dwuosobowego Zarządu obecność wymagana to dwóch Członków Zarządów.

3.  Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Fundacji.

4.  O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji musi niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

5.  Jeśli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działającym w Rzeczpospolitej Polsce organizacjom pożytku publicznego o podobnych celach działania.

6.  W przypadku śmierci wszystkich Członków Zarządu Fundacji zastrzega się możliwość likwidacji Fundacji przez Członków Zarządu Fundacji lub Członków Rady Fundacji sprawujących swoją kadencję w latach 2016-2021.

 

§24