II OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTALNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA
VIRTUOSO!

Toruń, 15-30.04.2024
edycja online

Wyniki Konkursu

Wszystkim biorącym udział w Konkursie serdecznie dziękujemy za zaufanie i GRATULUJEMY - w swoich prezentacjach konkursowych udowodniliście, jak wiele pasji i talentu posiadacie. Jury było pod wrażeniem poziomu tegorocznej edycji Konkursu VIRTUOSO! 


Jury w składzie:

dr Szymon Stec - przewodniczący Jury

Agnieszka Bartoszewicz

Yibai Chen (Szwajcaria)

dr Ying Han (Chiny)

dr Michał Marcol

dr Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska
dr Mirosław Pachowicz

Triin Ruubel-Lilleberg (Estonia) - honorowy członek Jury

po długich i wnikliwych obradach zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:


GRAND PRIX

w ramach grup I-III ex aequo - statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 800 zł:

Igor Chyrc (kat. B, grupa II)
Mikołaj Brzostowicz (kat. C, grupa II)

w ramach grup IV-VI - statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 1000 zł:

Julia Majewska (kat. A, grupa V) LAUREACI KONKURSU (w kolejności losowej)


KATEGORIA A

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI


KATEGORIA B

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI


KATEGORIA C

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI


KATEGORIA D

Grupa I
Grupa II
Grupa IIINAGRODĘ SPECJALNĄ POLMIC.PL - Polskie Centrum Informacji Muzycznej

za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora XX/XXI wieku, w postaci zestawu płyt z muzyką polskich kompozytorów XX/XXI w., otrzymują:


NAGRODĘ SPECJALNĄ YAMAHA w postaci zorganizowanej lekcji z nauczycielem akademickim na fortepianie Disklavier w szkole Uczestnika otrzymują:


Dyplomy Uznania otrzymają wszyscy nauczyciele i akompaniatorzy Laureatów Konkursu.
Dyplomy Uczestnictwa otrzymają Uczestnicy, którzy nie zostali Laureatami Konkursu .
Nagrody finansowe będą przesyłane na konta, z których dokonano darowizny na cele statutowe. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, abyśmy nagrodę finansową przelali na inne konto - prosimy o kontakt mailowy w terminie do  12.05.2024  r. (z adresu e-mail zgłoszonego podczas rejestracji).

Dyplomy Laureatów, Uznania, Uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w ciągu 4 tygodni na adres mailowy podany w formularzu.
Nagrody rzeczowe będą przesłane na adres szkoły w ciągu ok. 4 tygodni od ogłoszenia wyników.

Idea Konkursu

II Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia „VIRTUOSO!” odbędzie się w Toruniu w dn. 15.04–30.04.2024 r. Tegoroczna edycja zaplanowana jest w formule online (przesyłanie nagrań)

Konkurs ma na celu:

Jury Konkursu

dr Szymon Stec - przewodniczący Jury - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr Mirosław Pachowicz - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

dr Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska - Toruńska Orkiestra Symfoniczna

dr Michał Marcol - koncertmistrz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
Agnieszka Bartoszewicz - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Opera Nova w Bydgoszczy

dr Ying Han (Chiny) - Henan Academy of Drama Arts, Henan University
Yibai Chen (Szwajcaria) - Laureat Queen Elisabeth Competition

Triin Ruubel-Lilleberg (Estonia) - honorowy członek Jury, koncertmistrz Filharmonii Narodowej w Estonii, Estonian Academy of Music and Theatre


Kategorie i grupy

W Konkursie można zgłosić się w czterech kategoriach:

KATEGORIA A
instrumenty smyczkowe (Uczestnicy wybierają specjalność: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas)

KATEGORIA B
instrumenty dęte drewniane (Uczestnicy wybierają specjalność: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot)

KATEGORIA C
fortepian

KATEGORIA D
zespoły kameralne (do 7 osób, bez ograniczeń w zakresie instrumentarium)


W kategoriach  A, B, C przewiduje się sześć grup wiekowych:


GRUPA I

uczniowie klas 1-2 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 1 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia


GRUPA II

uczniowie klas 3-4 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA III

uczniowie klas 5-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 3-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia


GRUPA IV

uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA V

uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych II stopnia 


GRUPA VI

uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych II stopnia 


W kategorii D przewiduje się trzy grupy wiekowe:

GRUPA I 

uczniowie klas 3-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA II 

uczniowie klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia


GRUPA III 

uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Wymagania programowe

Należy wykonać 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (jeden z nich powinien prezentować walory techniczne). W kategorii D dopuszcza się większą liczbę utworów. 

UWAGA! Wymóg 2 utworów spełni również wykonanie dwóch zróżnicowanych części dzieła cyklicznego lub jednej części dzieła cyklicznego oraz utworu dowolnego, etiudy, miniatury itp. lub innego dowolnego zestawienia.

UWAGA! 

W kategoriach A, B, C zalecamy wykonanie z pamięci, ale dopuszczalne jest wykonanie również z nut. W kategorii D zalecamy wykonanie z nut, jednak nie wyklucza to możliwości wykonania programu z pamięci.

CZAS TRWANIA

KATEGORIE A, B, C (instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte drewniane, fortepian)

grupa I - do 7 minut

grupa II - do 10 minut

grupa III - do 12 minut

grupa IV - do 14 minut

grupa V - do 16 minut

grupa VI - do 20 minut

KATEGORIA D (zespoły kameralne)

grupa I - do 9 minut

grupa II - do 13 minut

grupa III - do 18 minut


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Jak przygotować nagranie?

Tegoroczna edycja odbywa się w formule online, dlatego przesłanie nagrania jest niezbędne. Przygotuj nagranie wg poniższych wytycznych: 

a) nagranie audio-wideo powinno możliwie wysokiej jakości (co najmniej dobrej) i powinno być zrealizowane nieruchomą kamerą;

b) nagranie winno przedstawiać sylwetki wszystkich uczestników w sposób umożliwiający ich identyfikację;

c) nie są akceptowalne: montaż nagrania (w trakcie trwania utworu lub części utworu cyklicznego) oraz modyfikacja ścieżki dźwiękowej (np. dodawanie efektów dźwiękowych); w przypadku stwierdzenia montażu lub modyfikacji Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany; 

d) dopuszczalne jest oddzielne nagranie poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego i złączenie ich w jedno nagranie;

e) dopuszczalne jest – w przypadku oddzielnego nagrania poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego – przesłanie kilku linków do nagrań, jednak przy każdorazowym zachowaniu wszelkich innych wytycznych; 

f) nagranie należy umieścić w serwisie YouTube; film winien mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz winien mieć wyłączoną możliwość komentowania i oceniania; 

g) w tytule filmu na YouTube należy wpisać: Konkurs VIRTUOSO! oraz: imię i nazwisko, kategorię i grupę uczestnika;

h) w opisie filmu zaleca się wpisanie imienia i nazwiska wszystkich wykonawców, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora oraz dodatkowo – wykonywany repertuar.

Linki do nagrania należy umieścić w stosownym miejscu Formularza Zgłoszeniowego.


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Jak się zgłosić do udziału w Konkursie?

1.Zgłoszenie uczestnictwa następuje w wyniku spełnienia poniższych wytycznych: 


a) poprawnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: www.aulos.org.pl/virtuoso/zgloszenie
uwaga! w Formularzu Zgłoszeniowym należy umieścić linki do nagranych prezentacji.

oraz 

b) po dokonaniu zgłoszenia drogą online – przesłania drogą mailową na adres: virtuosokonkurs@gmail.com

zaświadczenia ze szkoły muzycznej potwierdzające status ucznia LUB zdjęcia / skanu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości (tylko przednia strona) Uczestnika Konkursu (uwaga – w przypadku zespołu kameralnego wymóg przesłania zdjęcia / skanu dotyczy każdego z członków zespołu – w takiej sytuacji każdy członek zespołu lub jego opiekun prawny może przesłać odrębną wiadomość e-mail);

⠠potwierdzenia dokonania wpłaty.


2. Jeśli zgłoszenie uczestnictwa z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe poprzez wypełnienie Formularza online, Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza tradycyjnego. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem: virtuosokonkurs@gmail.com celem otrzymania dokumentu do uzupełnienia.


3. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2024 r. 


4. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi dokonać wpłaty (wykorzystywanej na cele statutowe Fundacji) w wysokości:

140 zł – kategoria A, B, C,

240 zł – kategoria D (zespół kameralny - niezależnie od liczby osób).


5. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos” zgodnie z poniższymi danymi:


nazwa banku: BNP Paribas

nr konta: 91 1750 0012 0000 0000 3304 2485   

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika 

(w przypadku zespołu kameralnego – należy wpisać imię i nazwisko przedstawiciela zespołu – zgodnie z danymi wpisanymi w Formularzu Zgłoszenia)


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Nagrody


Regulamin Konkursu

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad II Ogólnopolskim Konkursem Instrumentalnym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia VIRTUOSO! sprawuje Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.Partnerzy Konkursu

YAMAHA jest Partnerem organizowanego przez nas Konkursu. 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest Partnerem organizowanego przez nas Konkursu. 

Polskie Radio jest Partnerem Medialnym Konkursu.

Partnerem Medialnym Konkursu jest Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Co więcej - POLMIC ufunduje Nagrody Specjalne za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora XX-XXI wieku!

Partnerem Medialnym Konkursu jest portal Przesluchania.com

Wspierają nas

Jest nam bardzo miło poinformować, że wspierają nas: Wspierający ufundują część nagród w Konkursie!

Kontakt

Sekretarz Konkursu:

dr Marcin Smoczyński
virtuosokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

 

Dyrektor Konkursu:

dr Szymon Stec
fundacja.aulos@gmail.com